Działy

Muzeum Archeologiczno-Historyczne:

1. Dział Administracyjny zadania:

nadzór nad pracownikami kadr i archiwum, sekretariatem, referatem zamówień publicznych i zaopatrzeniem, obsługą informatyczną i nadzór nad ASI, RODO, IDO oraz obsługą prawną Muzeum. Nadzoruje przestrzeganie przepisów bhp i p.poż w zakładzie pracy.

 

2. Księgowość zadania:

 całokształt polityki finansowej Muzeum

 

3. Dział Gospodarczy - zadania:

całokształt zdarzeń gospodarczych w Muzeum oraz nadzór nad czystością, porządkiem na salach wystawienniczych i pomieszczeniach muzeum oraz terenu przyległego

 

4. Biblioteka - zadania:

gromadzenie zbiorów książek zgodnie ze specjalizacją muzeum, a także prowadzi archiwum naukowe zgodnie z zasadami archiwum zakładowego. Podlega Kierownikowi administracyjnemu oraz w zakresie nadzoru i kontroli Głównemu Inwentaryzatorowi Zbiorów.

 

5. Dział Historyczny - zadania:

badania nad przeszłością oraz organizacja wystaw poświęconych miastu i Księstwu Głogowskiemu

 

6. Dział Organizacji Wystaw i Edukacji - zadania:

organizacja wystaw czasowych i wystaw stałych z różnych dziedzin wiedzy.

Składa się z dwóch pracowni:

1. Pracowni organizacji wystaw

2. Pracowni edukacyjnej

 

7. Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów - zadania:

całokształt spraw związanych z inwentaryzacją, nabywaniem zbiorów, prowadzeniem dokumentacji zbiorów muzealnych i bibliotecznych.

 

8. Dział Regionalistyczny - zadania:

prowadzenie edukacji regionalistycznej, współpraca z organizacjami regionalnym Księstwa Głogowskiego oraz promocja Muzeum i miasta w regionie. 

Składa się z dwóch pracowni:

1. Pracownia Edukacji Regionalistycznej i Promocji

2. Pracownia Terenowych Badań Archeologicznych

 

9. Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny – Oddział Muzeum - zadania:

gromadzenie zbiorów archeologicznych i numizmatycznych, a także wykonywanie Konserwacji w/w zbiorów.

wykonywanie ekspertyz konserwatorskich na rzecz innych muzeów.

przygotowywanie scenariuszy wystaw archeologicznych i numizmatycznych, udział w działaniach edukacyjnych muzeum.

a) Dział Archeologiczno-Numizmatyczny

Składa się z dwóch pracowni:

- Pracownia archeologiczna

- Pracownia numizmatyczna

b) Pracownia Konserwatorska