Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i zmiana terminu złożenia oferty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający:

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
w imieniu którego występuje Dyrektor Muzeum  p. Waldemar Hass
Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów

Tel. (76) 833-30-38, (76) 834-10-81,

Strona internetowa: www.muzeum.glogow.pl

e-mail: muzeum@muzeum.glogow.pl

NIP: 693-13-65-936, REGON: 000651000

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu projektu graficznego, wykonaniu, zamontowaniu i transporcie 13 gablot ekspozycyjnych ze zintegrowanym oświetleniem i zamkami, umieszczonych na pulpitach oraz 9 dodatkowych pulpitów, na których będą montowane monitory dotykowe (24”). Usługa obejmuje dostawę i montaż na sali wystawowej w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie.

Pulpity pod gabloty i monitory mogą być wykonane z dowolnego, trwałego materiału. Mają posiadać wymiary: ok. 600 x 400 + od 80 do 100 mm wysokość klosza, przestrzeń ekspozycyjna min. 500 x 300 mm (Załącznik nr 1). Powierzchnia ekspozycyjna gabloty musi być wykonana z materiału umożliwiającego wbicie podpórek w postaci szpilek lub pinezek, których główki będą wykonane z tworzywa sztucznego lub innego materiału bezpiecznego dla zabytków (np. akryl). Średnica główek nie może być większa niż 2 mm – ilość 800 sztuk. Materiał do wyściełania powierzchni ekspozycyjnej gabloty ma być koloru czarnego, może to być welur. Dolna krawędź powierzchni ekspozycyjnej ma się znajdować na wysokości ok. 70 cm od podłogi, a górna krawędź ekspozycyjna ma się znajdować na wysokości ok. 90 cm. Klosz wykonany ze szkła bezpiecznego z certyfikowanymi zamkami patentowymi.

Wymagania dotyczące gablot:

 • zastosowanie szkła antyrefleksyjnego,
 • materiały zastosowane do budowy gablot muszą zapewniać ich neutralność chemiczną względem zbiorów (materiał niepowodujący zagrożeń w obiektach muzealnych
  i nadający się do przechowywania obiektów muzealnych bezterminowo),
 • gabloty muszą mieć zintegrowane oświetlenie,
 • oświetlenie gablot musi być wykonane tak, aby zapewniło odpowiednią
  i bezpieczną prezentację eksponatów, znajdujących się wewnątrz gablot,
 • zaleca się stosowanie oświetlenia typu LED,
 • oświetlenie musi być wykonane tak, aby nie emitowało promieni ultrafioletowych, nie emitowało promieni cieplnych do przestrzeni ekspozycyjnej gablot/oszkleń i aby można było regulować natężenie w przedziale od 0 do 300 lux,
  a także włączać i wyłączać je w różny sposób, w zależności od sposobu udostępniania ekspozycji,
 • gabloty/oszklenia muszą być wyposażone w mechanizmy bezpiecznego dostępu
  i zabezpieczenia zbiorów (m.in. zamki, blokady, siłowniki i zabezpieczenia antywłamaniowe),
 • systemy techniczne i rozwiązania konstrukcyjne gablot/oszkleń muszą zostać wykonane w taki sposób, aby zapewnić szczelność gablot/oszkleń, pozwalającą na ochronę przed zanieczyszczeniami,
 • zapewnienie optymalnych rozwiązań pod względem konstrukcyjnym, estetycznym
  i bezpieczeństwa.

 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Gwarancja ma obejmować całe, kompletne gabloty, a w szczególności zastosowane materiały, osprzęt i urządzenia.

 Gabloty mają spełniać wymagania określone przez MKiDN w Rozporządzeniu z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zabezpieczenia zbiorów Muzeum przez pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z dnia 19 września 2014 r.).

 Projekt graficzny gablot, w wersji elektronicznej zapisanej w formacie  .pdf i .doc, zostanie przesłany do Zamawiającego w formie elektronicznej do weryfikacji (uwagi, korekty itp.) i/lub akceptacji. W przypadku wystąpienia zmian zweryfikowany projekt będzie należało przesłać zamawiającemu celem zaakceptowania i zatwierdzenia.

3. Termin realizacji zamówienia: wrzesień-listopad 2023 roku.
4. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z wykonawcą:
TAK X    NIE
 

5. Termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w postaci  elektronicznej  do dnia 22 maja 2023 roku do godziny 14:00.

6. Adres poczty elektronicznej, na który należy złożyć ofertę: muzeum@muzeum.glogow.pl

7. Sposób przygotowania oferty:

 • ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej, w języku polskim,
 • oferta powinna być złożona z użyciem  formularza ofertowego, podpisana i wraz
  z załącznikami   zeskanowana do formatu pdf  (jeżeli  pojemność  dokumentów jest większa
  niż 50Mb należy ją zarchiwizować do ZIP ).

 8. Warunki udziału w postępowaniu, jakie będą wymagane od wykonawcy*:

– gwarancja utrzymania ceny do 30 listopada 2023 roku,

– okres rękojmi równa się okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę,

– koszt zakupu ma uwzględniać koszty dostawy gablot i pulpitów oraz ich montaż w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie.

9. Kryteria oceny ofert:

 Cena wykonania zamówienia - 70%
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenia w projektowaniu i wykonaniu podobnych przedmiotów zamówienia – 20%

Wydłużona gwarancja do 48 miesięcy – 10%.

10. Warunki płatności:

Rozliczenie za wykonane zadanie będzie dokonane na podstawie faktur VAT (rachunku) przelewem w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie sporządzonej faktury (rachunku), zgodnie z zapisami pkt. 8 niniejszego zapytania ofertowego.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Marzena Grochowska-Jasnos, numer telefonu:  (76) 834-10-81, (76) 835-30-38;
adres poczty elektronicznej: marzena.grochowska-jasnos@muzeum.glogow.pl

12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy do oferty:

– wykonawca oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie do
    wykonywania powierzonych mu usług, a także iż zakres jego działalności gospodarczej   
    obejmuje świadczenie usług określonych w niniejszej umowie (Wykonawca złoży
    oświadczenie w formie pisemnej – skan),

–  wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
    zdolnymi do wykonania zamówienia (Wykonawca złoży oświadczenie w formie pisemnej –
    skan).

 13. Załączniki do zapytania ofertowego :

 • Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
 • Załącznik nr 2 – oświadczanie Wykonawcy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2023-05-15
Data publikacji:2023-05-15
Osoba sporządzająca dokument:Marzena Grochowska-Jasnos
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Iżycki
Liczba odwiedzin:909