Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Statut

UCHWAŁA NR VIII/75/19

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

 z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologiczno - Historycznemu w Głogowie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983) oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2018 r. poz. 720), po uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchwala się, co następuje:

§1. Nadaje się Statut Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w Głogowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa

§3. Traci moc uchwała nr XXXIX/337/2009 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w Głogowie

§4. Uchwała wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:

 L. Drankiewicz

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik do uchwały nr VIII/75/19

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

 

Statut Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 §1. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, zwane dalej „Muzeum”, działa na podstawie:

 1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

 2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;

 3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067);

 4) postanowień niniejszego statutu.

§ 2.1 Organizatorem Muzeum jest Gmina Miejska Głogów, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Prezydent Miasta Głogowa.

§ 3.1 Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 03/V/99 i posiada osobowość prawną.

2. Muzeum jest wpisane do państwowego rejestru muzeów i jest uprawnione do używania nazwy „muzeum rejestrowane”.

3. Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napisem w otoku Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie.

4. Muzeum może używać nazwy skróconej w brzmieniu MA-H.

§ 4.1. Siedzibą Muzeum jest Głogów.

2. Muzeum prowadzi działalność w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie przy ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów.

3. Terenem działania Muzeum jest Głogów i obszar historycznego Księstwa Głogowskiego, jednakże w celu realizacji zadań statutowych Muzeum może działać również na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 Rozdział 2.

Zakres działania i zadania Muzeum

§ 5. 1. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów, dotyczących Dolnego Śląska i historycznego obszaru Księstwa Głogowskiego.

2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu archeologii, numizmatyki, historii i sztuki.

3. Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów:

1) zabytki archeologiczne;

2) dokumenty, druki i rękopisy, mapy, pieczęcie, numizmaty, sztandary oraz inne przedmioty związane z zakresem działania Muzeum;

3) przedmioty użytkowe oraz obiekty wyposażenia wnętrz;

4) dzieła sztuk plastycznych (malarstwo, grafikę, rzeźbę), rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej.

4. Muzeum realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, w szczególności przez:

1) gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

3) przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;

5) urządzanie wystaw stałych i czasowych;

6) organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;

7) prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej;

8) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;

9) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;

10) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

11) prowadzenie działalności wydawniczej.

 Rozdział 3.

 Organizacja i zarządzanie Muzeum

§ 6. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą: działy, Biblioteka Muzealna mieszcząca się w Zamku Książąt Głogowskich oraz oddział muzeum – Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny znajdujący się w Głogowie przy ul. Portowej 1 c.

§ 7. Organizację wewnętrzną  Muzeum  oraz  zakres  zadań  działów,  Biblioteki  Muzealnej  i Oddziału Muzeum - Ośrodka Archeologiczno - Numizmatycznego określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Muzeum z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 8. 1. Muzeum zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Głogowa na zasadach w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora sprawuje Prezydent Miasta Głogowa.

3. Dyrektor zarządza działalnością Muzeum przy pomocy Zastępcy dyrektora.

4. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Głogowa.

§ 9. 1. Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz i odpowiada za jego mienie.

2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

2) przedstawianie Organizatorowi oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;

3) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę, określonych w odrębnych przepisach;

4) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

5) zapewnienie sprawnego funkcjonowania poszczególnych struktur organizacyjnych Muzeum oraz przestrzeganie terminowego i należytego wykonywania ustalonych zadań;

6) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;

7) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;

8) wydawanie zarządzeń i decyzji;

9) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

3. Dyrektor jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych.

4. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

5) Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzony przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

 § 10. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 9 powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Głogowa, spośród kandydatów wskazanych przez organy i organizacje wymienione w art. 11 ust. 5 ustawy o muzeach.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

4. Przedstawiciele Prezydenta Miasta stanowią nie więcej niż 1/3 składu Rady.

5. Dyrektor i sekretarz Rady Muzeum uczestniczą w jej zebraniach.

6. Obsługę administracyjno-biurową Rady Muzeum zapewnia Muzeum.

7. Kadencja Rady Muzeum trwa 4 lata.

8. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią Regulamin.

 Rozdział 4.

 Gospodarka finansowa

 § 11. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum zapewnia Gmina Miejska Głogów.

3. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 12. Źrodłami finansowania działalności Muzeum są:

1) dotacje przekazywane przez Gminę Miejską Głogów, w tym:

a) dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;

2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;

5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 13. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad w obowiązujących przepisach, w zakresie:

1) konserwacji i dokumentacji zabytków, dóbr kultury i źródeł archeologicznych, w zakresie innym niż określony w § 5 ust. 4 pkt 1 i 2;

2) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;

3) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;

4) usług wspomagających edukację i jej pozaszkolne formy;

5) usług szkoleniowych;

6) sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie z profilem działalności Muzeum;

7) usług reklamowych, promocji i sponsoringu;

8) usług gastronomicznych;

9) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli, koncertów, pokazów i konferencji;

10) pobierania opłat za udostępnianie zbiorów w szczególności do reprodukowania, filmowania, fotografowania i kopiowania;

11) badań archeologicznych w zakresie innym niż określony w § 5 ust. 4 pkt 4.

2. Dochód z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

 Rozdział 5.

 Postanowienia końcowe

 § 14. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Organizator w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

 2. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2019-10-25
Data publikacji:2019-10-25
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Żmuda
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Iżycki
Liczba odwiedzin:7864