Nabór na stanowisko Pomocnik Muzealny w Muzeum Archeologiczno Historycznym w Głogowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2024

DYREKTOR MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W GŁOGOWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
POMOCNIK MUZEALNY

 

1. Wymagania formalne:

 • wykształcenie podstawowe
 • kultura osobista,
 • odpowiedzialność, dokładność, punktualność, systematyczność,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę.

2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

 • brak

3. Zakres obowiązków:

 • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach biurowych oraz innych pomieszczeniach Muzeum,
 • dozór sal wystawowych w miarę potrzeb w soboty i niedziele,
 • utrzymanie czystości wokół obiektów,
 • pomoc w montażu i demontażu wystaw stałych i czasowych,
 • obsługa organizowanych wydarzeń muzealnych (wernisaże, spotkania, konferencje, Noc w Muzeum itp.).

 

4. Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy - umowa o pracę na zastępstwo
 • wymiar czasu pracy - pełny etat,
 • miejsce pracy - obiekty Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie,
 • godziny pracy - zgodnie z harmonogramem, sporadycznie praca w sobotę lub w niedzielę.

5. Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych.

6. Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podanie o przyjęcie do pracy.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: anna.jedruch@muzeum.glogow.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2024 r. z adnotacją: 

„Oferta na stanowisko: Pomocnik muzealny”.

 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MA-H − www.mah.glogow.pl

 Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Waldemar Hass

 

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko pomocnika muzealnego prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67 – 200 Głogów, tel.: 76 833 30 38.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: Magdalena Wadas, e-mail: iod@muzeum.glogow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
       a. art. 6 ust.1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
       b. art. 6 ust.1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy przetwarzania danych podczas               przyszłych rekrutacji,
       c. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
 1. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku gdy kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie przez okres dłuższy, w celach przyszłych rekrutacji, dane będą przetewarzane do czasu wycofania zgody (nie dłużej jednak niż 2 lata).
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 4. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. żądania dostępu do danych,
  2. żądania sprostowania danych,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   Stawki 2, 00-913 Warszawa,
  4. sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. do cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania danych podczas przyszłych rekrutacji, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Podanie danych jest obligatorycje, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne.
 7. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia podania.

 

 

Wyrażam/nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

…………..…….…………………………………………………..

(data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument opracowała i sporządziła:   ………………………………………

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2024-05-21
Data publikacji:2024-05-21
Osoba sporządzająca dokument:Andżelika Buczyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Iżycki
Liczba odwiedzin:369