Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Audyt Biuletynu Informacji Publicznej 2021 r.

20 grudnia 2021

Sprawozdanie z zapewniającego zadania audytowego przeprowadzonego w obszarze "Prawidłowość prowadzenia BIP w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie”.

Zakres przedmiotowy kontroli:

  • prawidłowość prowadzenia BIP w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie.

Podmiot kontrolowany:

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Kontrolujący:

1. Tomasz Dąbrówny — Audytor wiodący
2. Anna Obolewicz — Audytor nadzorujący

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

 15.03—26.04.2021 r.

Przerwy w kontroli:

brak

Data podpisania protokołu kontroli:

26.04.2021 r.

Zalecenia:

  • Opracować i wdrożyć do stosowania przepisy wewnętrzne regulujące proces zamieszczania i utrzymywania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem zakresu informacji jakie powinny być zgodnie z przepisami zamieszczane oraz wskazaniem zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności „administratorów” BIP).
  • Wyznaczyć „Administratorów BIP” i w sposób formalny przypisać im zadania, obowiązki i odpowiedzialność związaną z prowadzeniem BIP zgodnie z przepisami prawa powszechnego oraz przepisami wewnętrznymi.
  • W przepisach wewnętrznych wskazać maksymalne okresy (zgodne z przepisami prawa) przetwarzania danych osobowych publikowanych w BIP Muzeum.
  • Opracować i wdrożyć mechanizmy gwarantujące publikację informacji w BIP wyłącznie przez pracowników do tego zobowiązanych i upoważnionych.
  • Opracować i wdrożyć mechanizmy gwarantujące publikację wszystkich wymaganych przepisami prawa informacji i danych (w tym celu Administratorzy BIP powinni zostać zobowiązani do przeprowadzenia kompleksowego przeglądu obowiązujących przepisów i stworzenia wewnętrznego katalogu informacji i danych do publikacji których jednostka jest zobowiązana).
  • Uzupełnić Biuletyn Informacji Publicznej o wszystkie brakujące informacje i dane (zamieścić w BIP wszystkie informacje i dane do publikacji których audytowana jednostka jest zobligowana obowiązującymi przepisami).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2021-12-20
Data publikacji:2021-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Lemańska
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Lemańska
Liczba odwiedzin:1858