Regulamin organizacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin Organizacyjny

Muzeum Archeologiczno–Historycznego

w Głogowie

 

 

 

§ 1.

 

Muzeum Archeologiczno–Historyczne w Głogowie zarządzane jest przez Dyrektora powoływanego przez Prezydenta Miasta Głogowa oraz Zastępcę dyrektora i podlegają mu wszystkie komórki organizacyjne oraz wszyscy pracownicy.

 

§ 2.

 

Dyrektor Muzeum zarządza przy pomocy: Zastępcy dyrektora, Głównego Księgowego oraz Kierowników działów zgodnie z załączonym schematem organizacyjnym Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie (Zał. Nr 1).

 

 § 3.

 

Zależności między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 5.

 

Muzeum Archeologiczno–Historyczne w Głogowie składa się z następujących komórek organizacyjnych:

 

1. Dział Administracyjny zatrudnia:

 

- 1 Kierownik działu

- 1 Specjalista ds. kadrowych i archiwum zakładowego

- 1 Sekretarka

- 1 Referent

 

Zadania działu:

- nadzór nad pracownikami kadr i archiwum, sekretariatem, referatem zamówień publicznych, obsługą informatyczną i nadzór nad ASI, RODO, IDO oraz obsługą prawną Muzeum. Nadzoruje przestrzeganie przepisów bhp i p.poż w zakładzie pracy.

 

2. Dział Księgowości zatrudnia:

 

- 1 Główny księgowy

- 1 Specjalista ds. rozliczeń finansowych

 

Zadania działu:

- całokształt polityki finansowej Muzeum

 

 

3. Dział Gospodarczy zatrudnia:

 

- 1 Kierownik działu

- 11 pracowników pełniących przemiennie funkcje portierów, opiekunów ekspozycji, przewodników, sprzątaczki i pomocników muzealnych

 

Zadania działu:

- całokształt zdarzeń gospodarczych w Muzeum oraz nadzór nad czystością, porządkiem na salach wystawienniczych i pomieszczeniach muzeum oraz terenu przyległego

 

4. Biblioteka zatrudnia:

- 1 Bibliotekarz

 

Zadania działu:

Gromadzenie zbiorów książek zgodnie ze specjalizacją muzeum, a także prowadzi archiwum naukowe zgodnie z zasadami archiwum zakładowego. Podlega Kierownikowi administracyjnemu oraz w zakresie nadzoru i kontroli Głównemu Inwentaryzatorowi Zbiorów i Głównemu Konserwatorowi

 

5. Dział Historyczny zatrudnia:

- 1 Kierownik Działu

- 2 pracowników merytorycznych

 

Zadania działu:

Badania nad przeszłością oraz organizacja wystaw poświęconych miastu i Księstwu Głogowskiemu

 

6. Dział Organizacji Wystaw i Edukacji zatrudnia:

- 1 Kierownika Działu

- 1 Zastępcy kierownika Działu

- 2 pracowników merytorycznych (Pracownia Org. Wystaw)

- 2 pracowników merytorycznych (Pracownia Edukacji)

 

Zadania działu:

Organizacja wystaw czasowych i wystaw stałych z różnych dziedzin wiedzy. Składa się z 2-ch pracowni:

- Pracownia organizacji wystaw

- Pracownia edukacyjnej

 

 

7. Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów zatrudnia:

- 1 Główny Inwentaryzator Zbiorów

- 2 pracowników merytorycznych

 

Zadania działu:

- całokształt spraw związanych z inwentaryzacją, nabywaniem zbiorów,  prowadzeniem dokumentacji zbiorów muzealnych i bibliotecznych.

 

8. Dział Regionalistyczny zatrudnia:

- 1 Kierownik działu

- 1 Zastępca kierownika działu – kieruje Pracownią Archeologicznych Badań Terenowych

 - 2 pracowników merytorycznych (Pracownia Edukacji Regionalistycznej i Promocji)

- 2 pracowników merytorycznych (Pracownia Terenowych Badań

Archeologicznych)

 

Zadania działu:

Prowadzenie edukacji regionalistycznej, współpraca z organizacjami regionalnym Księstwa Głogowskiego oraz promocja Muzeum i miasta w regionie.

 

9. Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny – Oddział Muzeum zatrudnia:

- 1 Kierownik Ośrodka, który pełni jednocześnie funkcję Głównego Konserwatora w Muzeum i pracuje w  Pracowni konserwatorskiej

- 1 Zastępca kierownika, do którego obowiązków należy nadzorowanie prac archeologicznych i numizmatycznych zatrudnionych w 2-ch pracowniach(archeologicznej i numizmatycznej)

- 1 pracownik merytoryczny (Pracownia archeologiczna)

- 2 pracowników merytorycznych (Pracownia numizmatyczna)

- 1 Konserwator (Pracownia konserwatorska)

 

Zadania działu:

- gromadzenie zbiorów archeologicznych i numizmatycznych, a także wykonywanie Konserwacji w/w zbiorów. Wykonywanie ekspertyz konserwatorskich na rzecz innych muzeów. Przygotowywanie scenariuszy wystaw  archeologicznych i numizmatycznych, udział w działaniach edukacyjnych muzeum. Składa się z 3-ch pracowni:

- Pracownia archeologiczna

- Pracownia numizmatyczna

- Pracownia konserwatorska

 

Schemat organizacyjny:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2015-09-01
Data publikacji:2015-09-01
Osoba sporządzająca dokument:Anna Jędruch
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Jędruch
Liczba odwiedzin:2690