Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UCHWAŁA NR XXXIX/337/2009
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w Głogowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze. zm.) uchwala się, co następuje

§ 1. Nadaje się Statut Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w Głogowie określający szczegółowy zakres działania oraz organizację wewnętrzną instytucji kultury.

§ 2. Statut Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXII/284/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2005 roku w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w Głogowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Radosław Pobol

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik do uchwały nr XXXIX/337/

/2009 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 24 listopada 2009 r.

 

 

STATUT MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W GŁOGOWIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, zwane dalej "Muzeum", działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami),zwanej dalej „ustawą o muzeach”.

 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),zwanej dalej „ustawą, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”.

 3. postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Miejska Głogów.

 2. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Prezydent Miasta Głogowa.

§ 3.

 1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 03/V/99 i posiada osobowość prawną.

 2. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów i jest uprawnione do używania nazwy "muzeum rejestrowane".

 3. Muzeum używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku.

§ 4.

 1. Siedzibą Muzeum jest Zamek Książąt Głogowskich.

 2. Terenem działania Muzeum jest miasto Głogów i obszar historycznego Księstwa Głogowskiego, jednakże w celu realizacji zadań statutowych Muzeum może działać również na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

   

Rozdział 2

Cele i zadania Muzeum

§ 5.

Celem działania Muzeum jest działalność określona w art.1 ustawy o muzeach.

§ 6.

Muzeum realizuje cele określone w § 5 w szczególności przez:

 1. gromadzenie zbiorów i zabytków z zakresu archeologii, numizmatyki, historii i sztuki z terenu Dolnego Śląska i historycznego obszaru Księstwa Głogowskiego,

 2. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,

 3. przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,

 4. zabezpieczanie i konserwację zbiorów,

 5. urządzanie wystaw stałych i czasowych,

 6. organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych,

 7. popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę,

 8. udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,

 9. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,

 10. prowadzenie działalności wydawniczej.

 

Rozdział 3

Organizacja i zarządzanie

§ 7.

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą:

 1. Dział Archeologiczny,

 2. Dział Historyczny,

 3. Dział Numizmatyczny,

 4. Dział Organizacji Wystaw, Wydawnictw i Promocji,

 5. Dział Współpracy ze Szkołami i Edukacji Pozaszkolnej,

 6. Dział Administracyjny,

 7. Oddział Muzeum – Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych.

§ 8.

Organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań działów i oddziału określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Muzeum, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 9.

 1. Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Głogowa na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektora Muzeum sprawuje Prezydent Miasta Głogowa.

 3. Dyrektor może kierować działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy, którego powołuje i odwołuje po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Głogowa.

§ 10.

 1. Dyrektor Muzeum kieruje całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

 2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

  1. kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, edukacyjnych, administracyjnych, organizacyjnych, finansowych i gospodarczych;

  2. nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum;

  3. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

  4. przedstawianie organom nadzoru oraz innym upoważnionym jednostkom planów rzeczowych i finansowych ,sprawozdań, wniosków inwestycyjnych oraz nadzór nad ich wykonaniem;

  5. aprobowanie wydatków Muzeum w granicach przyznanej dotacji Organizatora;

  6. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;

  7. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum, podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy oraz ustalanie zakresów czynności pracowników;

  8. uczestniczenie w posiedzeniach Rady Muzeum.

§ 11.

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 8 powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Głogowa spośród kandydatów wskazanych przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 5 ustawy o muzeach.

 2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11. ustawy o muzeach.

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 12.

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 13.

 1. Majątek Muzeum może być wykorzystany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań Muzeum.

 2. Działalność Muzeum jest finansowana z dotacji Organizatora, z wpływów z prowadzonej działalności, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

 3. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową , działalność gospodarczą w szczególności, w zakresie:

  1. ratowniczych badań archeologicznych,

  2. konserwacji zbiorów,

  3. działalności wydawniczej,

  4. wynajmu lokali własnych,

  5. usług transportowych.

 4. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

   

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 14.

 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.Przewodniczący Rady Miejskiej:
Radosław Pobol

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2015-06-01
Data publikacji:2015-06-01
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Maj
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Maj
Liczba odwiedzin:2844