DYREKTOR MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W GŁOGOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: ASYSTENT MUZEALNY (przedłużenie naboru do 21.07.2022 r.)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 czerwca 2022

DYREKTOR MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W GŁOGOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: ASYSTENT MUZEALNY

 

1. Wymagania formalne:

 • wykształcenie minimum kierunkowe – archeologia, mile widziany staż pracy w muzealnictwie,

 • wysoka kultura osobista,

 • odpowiedzialność, dokładność, punktualność, systematyczność,

 • umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,

 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność,

 • otwartość, komunikatywność.

2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

 • prawo jazdy kat. B,

 • umiejętność obsługi komputera, pakiet MS Office,

 • znajomość programów biurowych,

 • doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji zabytków i stanowisk archeologicznych,

 • doświadczenie zawodowe – 12-miesięczny udział w prowadzeniu badań archeologicznych.

 3. Zakres obowiązków:

 • opieka nad wydzieloną częścią zbiorów Działu,

 • inwentaryzacja zbiorów,

 • uzupełnianie wpisów w systemie Musnet Niebieski,

 • opracowywanie kompleksowe zbiorów (merytoryczne, rysunkowe, fotograficzne, itp.)

 • udział w badaniach wykopaliskowych i wykonywanie dokumentacji archeologicznej,

 • realizowanie kwerend i udostępnienie zbiorów oraz dokumentacji,

 • udział w wydarzeniach popularyzatorskich (np. Noc w Muzeum),

 • opracowywanie i przygotowywanie publikacji (naukowych i popularnonaukowych),

 • przygotowywanie i wygłaszanie wykładów w ramach działalności naukowej i edukacyjnej, szkoleniowej i popularyzatorskiej,

 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność muzeum.

 4. Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy - umowa o pracę,

 • wymiar czasu pracy - pełny etat,

 • miejsce pracy – obiekty Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie,

 • godziny pracy – zgodnie z harmonogramem.

5. Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w instytucji kultury,

 • stabilne warunki zatrudnienia,

 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,

 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,

 • możliwość rozwoju zawodowego.

6. Wymagane dokumenty:

 • CV (z oświadczeniem jak poniżej),

 • list motywacyjny.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.zmuda@muzeum.glogow.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2022 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: Asystent muzealny”.

 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MA-H − www.mah.glogow.pl

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Waldemar Hass

 

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko pomocnika muzealnego prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

DLA KANDYDATA DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67 – 200 Głogów, tel.: 76 833 30 38.

 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@muzeum.glogow.pl; tel.: 76 300 01 40

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

  a. 6 ust.1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

  b. 6 ust.1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy przetwarzania danych także podczas przyszłych rekrutacji,

  c. 6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

  d. 9 ust.2 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą,

  e. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

 5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku gdy kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie przez okres dłuższy, w celach przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 8. Posiada Pani/Pan prawo:

  a. żądania dostępu do danych,

  b. żądania sprostowania danych,

  c. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa,

  d. sprzeciwu wobec przetwarzania,

  e. do cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania danych także podczas przyszłych rekrutacji, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.

 10. Podanie danych jest obligatoryjne, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne.

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

…….…………………………………………………..

(data i czytelny podpis kandydata do pracy)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2022-06-13
Data publikacji:2022-06-13
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Żmuda
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Iżycki
Liczba odwiedzin:242