Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie zatrudni pomocnika muzealnego

21 lipca 2020

DYREKTOR MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W GŁOGOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

POMOCNIK MUZEALNY

 

1. Wymagania formalne:

 • wykształcenie minimum średnie,

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,

 • wysoka kultura osobista,

 • odpowiedzialność, dokładność, punktualność, systematyczność,

 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność

 • otwartość, komunikatywność

 

2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

 • prawo jazdy kat. B,

 • mile widziane doświadczenie w pracy z klientem, zwiedzającym

 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów

3. Zakres obowiązków:

 • utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach obiektów Muzeum

 • dozorowanie zbiorów znajdujących się na ekspozycji

 • pomoc w montażu i demontażu wystaw stałych i czasowych

 • utrzymywanie czystości na zewnątrz obiektów

4. Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy - umowa o pracę

 • wymiar czasu pracy – niepełny (1/2 etatu)

 • miejsce pracy – obiekty Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie

 • godziny pracy – zgodnie z harmonogramem

5. Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w instytucji kultury

 • stabilne warunki zatrudnienia

 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

 • możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

 • CV z aktualnym oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych.

 7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.zmuda@muzeum.glogow.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2020 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: Pomocnik muzealny”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MA-H − www.mah.glogow.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Waldemar Hass

 

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko pomocnika muzealnego prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Archeologiczno–Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67–200 Głogów, tel.: 76 833 30 38.

 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: Magdalena Wadas, e – mail: iod@muzeum.glogow.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

  a). art. 6 ust.1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

  b) art. 6 ust.1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy przetwarzania danych podczas przyszłych rekrutacji,

  c) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

 5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku gdy kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie przez okres dłuższy, w celach przyszłych rekrutacji, dane będą przetewarzane do czasu wycofania zgody (nie dłużej jednak niż 2 lata).

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 8. Posiada Pani/Pan prawo:

  a) żądania dostępu do danych,

  b) żądania sprostowania danych,

  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa,

  d) sprzeciwu wobec przetwarzania,

  e) do cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania danych podczas przyszłych rekrutacji, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 10. Podanie danych jest obligatoryjne, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne.

 11. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia podania.

 

Wyrażam/nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2020-07-21
Data publikacji:2020-07-21
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Żmuda
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Iżycki
Liczba odwiedzin:306